Nuttige links

Nuttige links

Wachtdiensten

Huisartsenwachtposten Antwerpen: www.hwpantwerpen.be
Wachtdienst apotheek: www.apotheek.be
Wachtdienst tandarts: www.tandarts.be

Mutualiteiten

Christelijke Mutualiteit: www.cm.be
Socialistische Mutualiteit: www.devoorzorg.be
Liberale Mutualiteit: www.liberalemutualiteit.be
Onafhankelijke Mutualiteit: www.oz.be

Algemeen

RIZIV: www.riziv.fgov.be
VBZV – Vlaamse beroepsvereniging zelfstandige thuisverpleegkundigen: www.vbzv.be
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen: www.pha.be
Vlaamse Liga tegen kanker : www.tegenkanker.be
Dementie : www.dementie.be
Diabetes : www.diabetes.be
Multiple Sclerose : www.ms-center.be
MS-Liga : www.ms-sep.be
Ziekte van Parkinson : www.parkinsonliga.be
Seniorennet : www.seniorennet.be
Gezondheid : www.gezondheid.be
Nachtzorg :  www.nachtzorg.be